Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xi của đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xi của đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xi của đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xi của đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 163

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 10,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1040

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 450 gram

Giá bán: 10,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 -1-2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển  năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam...

Cuốn "Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng - Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở" là tài liệu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cơ bản của các văn kiện phù hợp với từng đối tượng học tập, cung cấp tư liệu cho những đối tượng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội XI.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu tới bạn đọc!