Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị - dành cho đảng viên mới

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị - dành cho đảng viên mới

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị - dành cho đảng viên mới

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị - dành cho đảng viên mới

Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 224

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 24,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1293

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 230 gram

Giá bán: 24,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Để thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn sử dụng tài liệu này.

Tài liệu gồm 9 bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng HCM - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Đảng ta
Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta
Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước  pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Bài 4: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội
Bài 6: Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại
Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Bài 8: Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book