Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiết kế website chuyên nghiệp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tác giả: Trần đình hoan

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật

Số trang: 574

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 74,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 714

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 620 gram

Giá bán: 74,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Theo các tác giả, trong công tác cán bộ hiện nay, có thể xác định: đánh giá cán bộ là khâu tiền đề, quy hoạch cán bộ là khâu nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài. Để đánh giá đúng cán bộ, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền phải thật sự “có tầm, có tâm”. Một trong những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ chính là nâng cao chất lượng của các chủ thể đánh giá.

Các phân tích về cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quy hoạch cán bộ đã tập trung làm rõ vai trò “nền tảng” của quy hoạch trong công tác cán bộ, phát hiện nhiều bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch cán bộ ở các cấp, các ngành. Trên cơ sở các phân tích về nguyên tắc “động và mở” trong quy hoạch cán bộ, các tác giả chỉ ra những cách thức đối với việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc động và mở trên cả phương diện nhận thức và vận dụng thực tiễn. Từ đó, đề xuất các kiến nghị về tạo nguồn quy hoạch; về các hình thức phát hiện nhân tài, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; về nhận thức và quán triệt ý nghĩa tác dụng của quy hoạch trong quá trình bố trí, sử dụng cán bộ ở các cấp, các ngành…

MỤC LỤC
Chương I: Những vấn đề lý luận về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Cơ sở phương pháp luận của công tác đánh giá quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở nước ta
Những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ
Cơ sở khoa học của đánh giá cán bộ
Cơ sở khoa học của công tác quy hoạch cán bộ
Cơ sở khoa học của công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Chương II: Quá trình thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong lịch sử Đảng ta và thực trạng công tác này trong tình hình hiện nay
Phong trào vô sản hóa thời kỳ trước cách mạng tháng tám 1945
Công tác đánh giá, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 1945-1975
Thực trạng công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ 1986 đến nay
Chương III: Quan điểm, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quan điểm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ
Các giải pháp chung nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ
Phần phục lục: Vấn đề đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lịch sử nước ta và một số nước trên thế giới
Vấn đề đánh giá, luân chuyển quan lại trong các triều đại phong kiến Việt Nam
Kinh nghiệm về đánh giá, luân chuyển cán bộ của Nhật Bản và một số nước Asean

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book